Regulamin

Regulamin Komitetu Zdrowia Publicznego PAN

§1

Komitet naukowy Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu „Komitetem” powołany został Uchwałą Nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. i działa przy Wydziale V Nauk Medycznych PAN.

§2

Komitet swym zakresem działania obejmuje zdrowie publiczne i epidemiologię.

§3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności do zadań komitetu może należeć:

 1. analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w danych dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników,
 2. współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Zdrowia, Ministrem Edukacji Narodowej i Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dot. ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet,
 3. inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i organów Polskiej Akademii Nauk,
 4. współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych,
 5. opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, organów Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju,
 6. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu,
 8. inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodową /międzynarodowymi/ organizacją /organizacjami/ naukową /naukowymi/ w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet,
 9. powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych,
 10. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet,
 11. zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet,
 12. współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet,
 13. współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet,
 14. wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii,
 15. inne sprawy zlecone przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

§4

 1. W skład Komitetu naukowego wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, wybierani przez środowisko naukowe danej dyscypliny (lub dyscyplin reprezentowanych w Komitecie), zgodnie z Regulaminem wyborów członków komitetu naukowego i jego organów ustalonym Uchwałą Prezydium PAN nr 28/2011 z dnia 26 maja 2011 roku.
 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, zgłaszający swój udział w pracach danego Komitetu lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu oraz powoływani, zgodnie z § 5 pkt. 3 i 4 niniejszego regulaminu, honorowy przewodniczący komitetu i honorowi członkowie komitetu i przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych.
 3. Komitet może dokooptować, w drodze wyboru przez zebranie plenarne, do swojego składu specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego.

§5

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin wyborów członków komitetu naukowego i jego organów, uchwalony przez Prezydium Akademii.
 2.  Skład osobowy Komitetu naukowego, w oparciu o wyniki wyborów, akceptuje Dziekan Wydziału, z którym Komitet współpracuje. Następnie Dziekan Wydziału powołuje wybranych członków Komitetu.
 3. Na wniosek Prezydium komitetu naukowego, Dziekan właściwego Wydziału może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i uzyskany dorobek Komitetu, powołać członków honorowych Komitetu. Wymogi jakie powinien spełnić kandydat do tytułu honorowego członka Komitetu określa Wydział w uchwalonym Regulaminie.

§6

Organami Komitetu są:

 1. przewodniczący,
 2. prezydium Komitetu

§7

 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:
  1) przewodniczący i jego dwaj zastępcy,
  2) sekretarz,
  3) inne osoby wybrane przez zebranie plenarne Komitetu.
 2. W skład Prezydium, mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z pkt. 4, 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
 3. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez Dziekana właściwego Wydziału,
 4. W skład Prezydium, zgodnie z ust. l pkt. 3, mogą wchodzić osoby wybrane spośród członków Komitetu, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu oraz przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Wyboru członków Prezydium dokonuje się na podstawie uchwały zebrania plenarnego Komitetu.
 5. Honorowego przewodniczącego powołuje Dziekan właściwego Wydziału PAN na podstawie uchwały zebrania plenarnego Komitetu. Godność honorowego przewodniczącego nadawana jest dożywotnio. Honorowy przewodniczący nie jest liczony w limit wybieranych członków Komitetu.

§8

 1. Do zadań Prezydium Komitetu należy redagowanie projektu Regulaminu i ewentualnych zmian do niego, kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał związanych z pracą Komitetu, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Akademii.
 2. Komitet na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności jeden z zastępców lub inna upoważniona osoba

§9

Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.

§10

 1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Dla ważności uchwał organów kolegialnych komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecnych członków komitetu, którzy ukończyli 75 lat życia.
 3. W posiedzeniach komitetów naukowych mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.

§ 11

 1. Dla wykonania zadań wymienionych w § 3 zebranie plenarne może tworzyć, w drodze uchwały, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły.
  Dziekan Wydziału może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych w szczególności dotyczące niezgodności zapisów z Ustawą o Polskiej Akademii Nauk, regulaminem Komitetu, zasad współpracy z Wydziałem lub obowiązującymi przepisami finansowania jednostek Akademii.
 2. W uchwale powołującej zespół określa się jego zakres zadaniowy oraz okres, na który zostaje powołany. Treść uchwały wymaga akceptacji Wiceprezesa PAN nadzorującego działalność Komitetu.
 3. Składy osobowe komisji, sekcji lub zespołów są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego komisji, sekcji lub zespołu, którym może być tylko osoba będąca członkiem Komitetu na daną kadencję, powołuje Dziekan Wydziału. Zastępcę przewodniczącego i sekretarza (o ile ich powołanie jest uzasadnione) oraz członków komisji, sekcji lub zespołu powołuje, z upoważnienia Dziekana Wydziału, Przewodniczący Komitetu.
 4. W skład zespołów Komitetu mogą być zapraszane osoby z zewnątrz nie będące członkami Komitetu.
 5. Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2012 Prezydium PAN z dnia 24 stycznia 2012 roku Komitet pełni funkcję komitetu narodowego do spraw współpracy z Międzyakademijnym Panelem do spraw Medycznych.
 6. Przewodniczącego Rady Redakcyjnej i Redaktora Naczelnego wydawnictw Komitetu, na wniosek przewodniczącego Komitetu, powołuje Dziekan Wydziału. Członków Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego powołuje Przewodniczący Komitetu. W przypadku wydawnictw, których współwydawcą jest placówka naukowa PAN lub inna placówka naukowa, wniosek o powołanie w/w osób wymaga kontrasygnaty lub uzgodnienia z Dyrektorem tej placówki.

§12

Przyjęty przez zebranie plenarne Regulamin komitetu naukowego, współpracującego z danym Wydziałem PAN, Przewodniczący Komitetu przedstawia Dziekanowi właściwego Wydziału PAN. Dziekan Wydziału może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwalonego Regulaminu, w szczególności dotyczące niezgodności zapisów z Ustawą o Polskiej Akademii Nauk, zasad współpracy z Wydziałem lub obowiązującymi przepisami finansowania jednostek Akademii.

§13

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk nadzorującego pracę Wydziału V Nauk Medycznych PAN.

Opublikowano: 4 września 2020

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl