Zespół zadaniowy ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce i jakości statystyki publicznej w tym zakresie

W skład Zespołu wchodzą:

1.    Dr hab. Tomasz Zdrojewski (KZP PAN, prof. nadzw. GUM) – przewodniczący
2.    Dr Stefan Bogusławski (Sequence HC Partners Sp. z o.o)
3.    Dr Krzysztof Chlebus (GUM)
4.    Dr hab. med. Marcin Czech (WUM)
5.    Dr Agata Ignaszewska-Wyrzykowska  (GUM)
6.    Prof. Przemysława Jarosz-Chobot  (SUM)
7.    Tadeusz Jędrzejczak (NFZ)
8.    Dr Adam Kozierkiewicz (Europejski Bank Inwestycyjny)
9.    Dr Małgorzata Myśliwiec (GUM)
10.    Bogusława Osińska (NFZ)
11.    Dr Marcin Pakulski (NFZ)
12.    Daniel Rutkowski (NFZ)
13.    Dr hab. med. Krzysztof Strojek (SUM)
14.    Dr Roman Topór-Mądry (UJ) – sekretarz zespołu
15.    Dr Bogdan Wojtyniak (KZP PAN, NIZP-PZH)
16.    Prof. Mirosław Wysocki (KZP PAN, NIZP-PZH)

W 2016 roku Zespół zadaniowy ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce i jakości statystyki publicznej w tym zakresie, działający pod przewodnictwem Prof. Tomasza Zdrojewskiego, opracował raport, którego streszczenie zamieszczamy poniżej:

Streszczenie

Cel:
Celem analizy było oszacowanie liczby osób chorujących na cukrzycę w Polsce z połączonych źródeł na poziomie krajowym oraz określenie przydatności danych z systemu ubezpieczeniowego do celów analiz epidemiologicznych.

Metody:
Dane pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia i obejmowały liczbę osób korzystających z porad zakontraktowanych i rozliczanych z NFZ opisanych kodem ICD E10-E14 (porady dotyczyły wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej – POZ, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – AOS oraz hospitalizowanych) oraz liczbę osób realizujących leki refundowane z zakresu kodów ATC A10, V04, v07, a także wyników ogólnopolskiego badania epidemiologicznego NATPOL (w celu określenia liczby pacjentów niezdiagnozowanych), badania Receptometr Sequence obejmującego analizę recept z losowej grupy aptek i regionalnych rejestrów cukrzycy u dzieci.

Wyniki:
W 2013 odnotowano 1.76 miliona osób (0.98 miliona kobiet i 0.79 miliona mężczyzn) korzystających z usług medycznych z powodu cukrzycy (E10-E14) oraz 2.13 miliona osób (1.19 miliona kobiet i 0.94 miliona mężczyzn), którzy zakupili refundowane leki lub paski diagnostyczne na cukrzycę. Spośród osób które korzystały z usług 0.04 miliona nie wykupiło leków. Łącznie liczba osób korzystających z publicznego systemu ubezpieczeń z powodu cukrzycy oszacowano na 2.17 miliona (1.22 milion kobiet i 0.96 milion mężczyzn), co stanowi 6.1% of kobiet i 5.1% mężczyzn. Współczynnik chorobowości standaryzowanej do wieku wynosił 4466/100 000. Po włączeniu do oszacowań osób chorujących, ale niezdiagnozowanych (36% mężczyzn I 15% kobiet) całkowita liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce wynosiła w 2013 roku 1.50 miliona mężczyzn 1.44 miliona kobiet.

Podsumowanie:
Rozpowszechnienie cukrzycy w Polsce wynosiło w 2013 roku 7,6%. Dane pochodzące z narodowego sytemu ubezpieczeń obejmującego całą populację mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji epidemiologicznych dla chorób z dobrze określonym rozpoznaniem oraz sposobem leczenia.

Najciekawsze informacje prasowe:

Opublikowano: 27 września 2020

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl